دسترسی سریع | English
×

> آکادمی موسیقی

هنر آموزش موسیقی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت جای‌گاه مخصوصی در ساختار این موسسه دارد. آمریت موسیقی در ساختار اداری موسسه در سال  1382  با همکاری عظیم رضایی و نصیر احمد سهرابی به شکل ابتدایی و بومی آن تهداب گزاری شد که تا اکنون فعالیت‌های موثر در این عرصه انجام داده است. آثار هنری که در این بخش در قالب ترانه‌های آموزشی توسط گروه‌های ترانه‌ی معرفت و از دو سال به‌این طرف توسط گروه هنری سا تولید و اجرا شده‌است، در رسانه‌های جمعی و رسانه‌های مجازی با استقبال گرم مردم مواجه شده‌است که معرفت از ره‌گذر فعالیت‌های فرهنگی در بخش موسیقی از شناخته‌شده ترین مرکز آموزشی در جامعه است.


در آمریت موسیقی که آقای «عصمت نثار» مسوولیت مدیریت آن را به دوش دارد و خانم «مریم معصومی» به عنوان هم‌کار با آقای نثار کار می‌کند. در آمریت موسیقی معرفت در بخش‌های آموزش آوازخوانی، نوازندگی، کار با سافت‌های موسیقی، کمپوز، تنظیم و ثبت آهنگ‌ها پرداخته می‌شود.


در حال حاضر گروه هنری «سا» و گروه «ترانه‌خوانی معرفت» دو گروهی اند که در عرصه‌ی موسیقی در این ساختار فعالیت دارند. گزینش اعضای گروه هنری سا و گروه ترانه‌خوانی معرفت مطابق پالسی آمریت موسیقی بعد از بررسی استعداد و توانایی آنان در بخش آوازخوانی، توسط آقای نثار و خانم معصومی انتخاب می‌شود که مطابق آن تنها دانش‌آموزان واجدشرایط می‌توانند در این گروه عضو شوند.


آمریت موسیقی تلاش دارد که در کنار سایر بخش‌های هنری موسسه به عنوان بازوی توان‌مند در قسمت انتقال مفاهیم ارزش‌مند و ضروری هنر موسیقی نقش خود را به صورت درست در جامعه ایفا کند.


 


Oct. 20, 2020, 10:55 a.m.