دسترسی سریع | English
×

> گالری هنر معرفت

نگار خانه‌ی معرفت مکانی‌ست برای پرورش استعداد‌های هنر نقاشی. این مرکز برای آن‌عده از هنر‌آموزان هنرنقاشی، سهولت آموزش هنر نقاشی را فراهم کرده است که از لحاظ آموزش در مکتب مشکل نداشته باشند یعنی دانش آموزانی در این مرکز شرکت می‌توانند که از لحاظ درصدی نمرات در سطح عالی باشند و با فراگیری هنر نقاشی خللی به امور درسی‌شان وارد نشود.


این مرکز هم‌چنان سهولت آموزش هنر نقاشی را برای آن‌عده از هنرآموزان که بیرون از معرفت استند نیز فراهم کرده است.


آمریت هنر و گالری در سال 1383 در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت ایجاد شد که از آن‌زمان تا کنون توسط آقای «نعیم جوی‌باری» مدیریت می‌شود. در آمریت گالری معرفت از آن زمان تا کنون هنرآموزان زیادی آموزش دیده‌اند که اکنون هر کدام آن‌ها در حوزه‌ی هنر نقاشی حرف‌های اساسی برای گفتن دارند. هم‌چنان در این گالری به تعداد هزاران اثر نقاشی تا کنون تولید شده که پیش از این در نمایش‌گاه‌های گوناگون با استقبال گرم تماشاگران مواجه شده و به فروش رفته‌است. 


برنامه‌ها‌ی آموزشی در این مرکز، در زمان‌های غیر رسمی، یعنی بعد از ختم زمان درسی، در بعد از ظهرها تنظیم شده است. هم‌چنان بخش گالری و آمریت نگارخانه‌ی معرفت مسوولیت تزیین ساحه‌های آموزشی و اداری موسسه را به نیز عهده دارد که توسط تابلوهای نقاشی، نقاشی‌های دیواری، شبکه‌کاری، گل‌کاری، بیرون و داخل ساختمان‌های معرفت را تزیین می‌کند.


 


Sept. 29, 2020, 10:56 a.m.