دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت حرفه و فن در معرفت


 دیپارتمنت حرفه و فن به منظور ارتقای ظرفیت دانش‌آموزان و هنرجویان بخش حرفه و فن در بخش مدیریت عمومی هنر و رسانه‌ها تدارک دیده شده است. هدف از ایجاد این‌بخش و ارایه‌ی برنامه‌های آموزشی در بخش حرفه و فن، آماده‌سازی زمینه‌های خود کفایی اقتصادی دانش‌آموزان بوده که آنان پس از فراغت بتوانند در کنار ادامه‌ی تحصیل دست باز برای تهیه‌ی مخارج ادامه‌ی تحصیل‌شان نیز داشته باشند.

دیپارتمنت حرفه و فن سهولت‌هایی برای فراگیری «الکترونیک به زبان ساده»، «طراحی داشته‌های ذهنی»، «گزارش‌گری تلویزیونی»، «ادیت ویدیویی»، «عکاسی»، «ترمیم جنراتور برق»، «ترمیم یخ‌چال»، «ترمیم وسایل اولیه‌ در خانه» و... فراهم می‌کند که تا کنون در بخش‌های مختلف در دوره‌های متفاوت دانش‌آموزان را از پایه‌های گوناگون آموزش داده است.

از آغاز ایجاد مدیریت سمعی و بصری تا کنون، آقای «امان‌الله قایمی‌زاده» آموزش حرفه و فن را به دوش دارد که نظر به معیارهای در نظر گرفته شده، صرف دانش‌آموزانی می‌توانند در این کلاس‌ها شرکت کنند که از نظر درسی مشکلی نداشته باشند و مجموع درصدی نمرات شان عالی باشند. امتیاز دیگری که در این‌بخش در نظر گرفته شده‌است، این است که در برابر آموزشی که برای دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود، هیچ مبلغی اخذ نمی‌شود.

 

Sept. 29, 2020, 11:20 a.m.