دسترسی سریع | English
×

> مدیریت لیسه‌ی عالی معرفت

مدیریت لیسه‌ی عالی معرفت که به عنوان ریاست هیات اداری لیسه‌ی عالی معرفت را نیز شناخته می‌‌شود، از آغاز تاسیس لیسه‌ی عالی معرفت تا کنون وجود دارد. آقای «انور آسایی» از سال 1396 به این‌سو مدیر لیسه‌ی عالی معرفت است. بخش‌های که زیر مجموعه‌ی مدیریت لیسه قرار دارد، معاونت آموزشی، معاونت پرورشی و آمریت امور دانش‌آموزان است.


به صورت خلاصه مسوولیت‌هایی‌که مدیریت لیسه به دوش دارد، از این قرار است:


1.      حضور در جلسات وزارت معارف و ریاست معارف شهر؛


2.      مسوولیت آموزش و پرورش بر اساس لوایح وزارت معارف کشور؛ در لیسه؛


3.      هماهنگی واحدهای آموزشی و پرورشی لیسه؛


4.      نظارت بر پروسه‌ی آموزش و پرورش در لیسه؛


5.      تبیین نصاب تعلیمی برای لیسه بر اساس نصاب آموزش و پرورش در کشور؛


6.       تنظیم رابطه بین لیسه و نهادهای دولتی؛


هم‌چنان قابل یاددهانی است که مدیریت لیسه با چشم‌انداز روشن و به امید آینده‌ی روشن برای فرزندان این کشور، بهبود وضعیت آموزش و پرورش در لیسه و تسهیل و تضمین ارایه‌ی آموزش با کیفیت را سر لوحه‌ی مسوولیت‌های خویش قرار داده است.


 


 


Oct. 3, 2020, 11:48 a.m.