دسترسی سریع | English
×

> ترانسپورت در معرفت

ترانسپورت در معرفت یکی از بخش‌های مهم در فراهم‌سازی سهولت برای رفت‌وآمد دانش‌آموزان در سطح شهر کابل است. بخش ترانسپورت معرفت که از لحاظ اداری زیرمجموعه‌ی مدیریت مالی و اداری قرار دارد، در سرویس‌دهی انتقال با موتر‌های کاستر، تونس، پلان‌کوچ در مسیرهای گوناگون، برای دانش‌آموزان لیسه‌ی عالی معرفت را در بدل هزینه‌ی مشخص از منزل به مکتب و برعکس، فعالیت می‌کند.


بخش ترانسپورت معرفت، برای کارمندانی که جهت انجام مسوولیت کاری بیرون از معرفت به به اداره‌های دولتی، خصوصی و... رفت‌وآمد دارند، مجانی است؛ اما برای انتقال کارمندان به منزل و دوباره سر کار، هنوز سهولت ترانسپورت در نظر گرفته نشده‌است.  


Oct. 20, 2020, 10:53 a.m.