دسترسی سریع | English
×

> ریاست اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت


در ماده‌ی هجدهم اساس‌نامه، وظايف و صلاحيت‌هاي رییس اجرایی موسسه به شرح ذیل آمده است:الف: وظايف رییس:

1)     تطبيق تمام تصاويب و فيصله‌هاي مجمع عمومي و هیات مديره؛

2)     نظارت بر اجرائات روزانه‌ی امور اداري، مالي و پروژوي موسسه؛

3)     بررسی و تأیید راپورهایی که از اجرائات پروژه‌ها به مراجع تمویل کننده (دونر) فرستاده می‌شوند؛

4)     ايجاد نظم و دسیپلين در بين كارمندان موسسه؛

5)     تقسيم وظايف و دادن پلان كار براي مدیران و اعضاي موسسه؛

6)      جستجوی پروژه و راه‌های دریافت منابع مالی و منابع تمویل‌کننده از موسسات دونر ملی و بین‌المللی؛

7)     نمايندگي از موسسه در محافل، سمينارها، وركشاپ‌هاي ملي و بين‌المللي؛

8)     تهيه‌ی گزارش کتبی از پيشرفت فعاليت‌های موسسه و ارايه‌ی آن به اجلاس سه ماهه‌ی هیات مديره؛

9)     تهيه‌ی پلان كاری سالانه و تطبيق آن مطابق به زمان تعیين شده پس از تصویب هیات مدیره؛

10) استخدام کارمند جدید جهت پیشبرد فعالیت‌های موسسه؛

11) فراهم نمودن تسهيلات كاري بين بخش‌های زیرمجموعه‌ی موسسه و جمع‌آوري گزارش کتبی از فعالیت آن‌ها؛

 

ب- صلاحيت‌هاي رییس:

1)     اشتراك در جلسات و سمينارهاي ملي و بين‌المللي و جلسات هماهنگي دولتي و غير دولتي؛

2)     منظوری لايحه‌ی وظايف و طرزالعمل کاری اعضای موسسه؛

3)     منظوري استخدام و عزل پرسونل موسسه مطابق اساس‌نامه؛

4)     وارسي از ترتيب نمودن راپور‌های ماهوار، سه‌ماهه و سالانه توسط بخش‌های اجرایی موسسه؛

5)     بررسي از كيفيت و كميت كار مدیران و سایر اعضای موسسه مطابق پلان منظور شده؛

6)      حل مشكلات روزانه و رسيدگي به درخواست‌ها و شكاياتی که به طور کتبی عنواني ریاست موسسه ارجاع می‌شوند؛

7)     صدور هدايات جهت بهبود و تطبيق بهتر امور و فعاليت‌های موسسه؛

8)     امضاي قراردادها و پرتوكول‌ها با دونرها و ساير مراجعی که به موسسه مساعدت مي‌كنند؛

9)     نظارت و مراقبت بر کارکردهای معاون موسسه، مدیران بخش‌ها و سایر اعضا؛

10) امضای تمام يادداشت‌هاي رسمي به نمايندگي از موسسه؛

11) رییس موسسه صلاحیت دارد در صورت لزوم صلاحیت‌های کاری خود را به معاون و یا یکی دیگر از اعضای هیات اجراییه کتباً تفویض نماید.

(تبصره: نهادهای زیرمجموعه‌ی موسسه مطابق لوایح و طرزالعمل کاری خود در پیشبرد برنامه‌ها صاحب صلاحیت اند، اما رییس موسسه بر عملکردهای عمومی‌آن‌ها نظارت می‌کند و از آنان گزارش می‌خواهد. گزارش فعالیت‌های تمام نهادهای زیرمجموعه‌ی موسسه در جلسات هیات مدیره و مجمع عمومی توسط رییس موسسه ارائه می‌گردد.)

 

Oct. 3, 2020, 11:36 a.m.