دسترسی سریع | English
×

> آمریت عمومی منابع بشری


آمریت عمومی منابع بشری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت که در سال 1393 تاسیس شد، مسوولیت رسیدگی به امور کارمندان موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و لیسه‌ی عالی معرفت را به عهده دارد. این بخش که در زیر مجموعه‌ی مدیریت عمومی مالی و اداری فعالیت می‌کند، مدیریت آن را در حال حاضر خانم «سکینه حیدری» به عهده دارد.

آمریت عمومی منابع بشری به صورت خلاصه مسوولیت‌های زیر را به عهده دارد:

1.      تطبیق احکام مندرج در آیین‌نامه‌ی منابع بشری و طرزالعمل‌های انضباطی موسسه بر کارمندان؛

2.      اشتراک منظم در جلسات هیأت اداری مدیریت عمومی اداری و مالی، گزارش فعالیت‌ها و اجرائات واحد‌های زیرمجموعه‌ی خود به این هیأت و اجرای تصاویب آن؛

3.      اشتراک در محافل عمومی و سیمینارهایی که از سوی موسسه به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان برگزار می‌شود؛

4.      تهیه‌ی برنامه‌ی عمل سالانه‌ی آمریت منابع بشری و تطبیق این برنامه پس از تصویب هیأت اجرایی؛

5.      گزارش هفته‌وار، ماه‌وار، فصل‌وار و سالانه از وضعیت و اجرائات بخش مربوطه به مدیر عمومی اداری و مالی؛

6.       اجرای دستورهای مستقیم مدیر عمومی اداری و مالی؛

7.      پیشنهاد اصلاح و تعدیل طرزالعمل منابع بشری به هیأت اداری مدیریت عمومی اداری و مالی و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

8.      محاسبه‌ی معاش ماهانه‌ی کارمندان بر اساس ضوابط حاضری و مطابق با طرزالعمل رتب و معاش کارمندان موسسه و تسلیمی صورت نهایی آن به مدیریت عمومی اداری و مالی؛

9.      پیشنهاد اصلاحیه در طرزالعمل رتب و معاش کارمندان به مدیریت عمومی اداری و مالی و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

10.  پیشنهاد اصلاحیه در طرزالعمل انضباطی کارمندان موسسه و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

11.  پیشنهاد اصلاحیه در طرزالعمل مرتبط با کارنامه (Portfolio) برای منابع بشری و سایر واحدهای زیرمجموعه‌ی موسسه و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

12.  پیشنهاد اصلاحیه در طرزالعمل استخدام کارمندان موسسه و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

13.  پیشنهاد اصلاحیه در طرزالعمل مرتبط با تقدیرنامه‌ها و تطبیق آن پس از تصویب هیأت اجرایی؛

14.  نظارت بر استفاده‌ی درست و موثر از لوازم و تجهیزات موسسه در واحد‌های زیرمجموعه و ایجاد راه‌کارهای موثر برای کاهش میزان استهلاک و تخریب آن‌ها؛

هم‌چنان گفتنی‌ست که آمریت عمومی منابع بشری در روشنایی طرزالعمل‌های موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت اهداف زیر دنبال می‌کند:

1.      افزایش کیفیت کار و کاهش اضافه‌کاری های غیرضروری؛

2.      ایجاد یک رابطه‌ی خوب و دوستانه بین کارمندان؛

3.      اتخاذ تدابیری برای کاهش غیرحاضری و رخصتی؛

4.      کمک به عمل‌کرد بهتر در موسسه برای رسیدن به اهداف سازمانی؛

Sept. 29, 2020, 11:33 a.m.