دسترسی سریع | English
×

> مدیریت مالی و اداری

مدیریت اداری و مالی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت هم‌زمان با آغاز فعالیت‌های لیسه‌ی عالی معرفت در کابل، در سال ۱۳۸۱ش. ایجاد شد. این بخش که از آن زمان تا کنون به امور مالی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت رسیدگی می‌کند، نخست در چوکات لیسه‌ی عالی معرفت فعالیت می‌کرد؛ اما هم‌زمان با ثبت موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در وزارت اقتصاد، امور مالی مربوط به موسسه را نیز عهده دار شد.


مدیریت مالی و اداری که در حال حاضر توسط آقای «محمد کاظم احمدی» مدیریت می‌شود، مسوولیت نظارت بر کارکرد و گزارش‌گیری از  آمریت منابع بشری، آمریت تدارکات، آمریت ثبت نام و ترانسپورت را نیز به عهده دارد.


هم‌چنان مدیریت مالی و اداری با توجه به فعالیت اداره‌های زیرمجموعه‌ی آن مسوولیت‌های زیر را به عهده دارد:


1.       مدیرت امور مالی مربوط به بخش مالی موسسه؛


2.       نظارت بر فعالیت بخش‌های تدارکات، قراردادها و منابع بشری موسسه؛


3.       گزارش برای دونرهای خارجی، نهادهای دولتی و مراجع درون سازمانی؛


مدیریت اداری و مالی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت با توجه به دورنمای مالی در موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در بخش مالی و اداری در امر «ثبات مالی»، «شفافیت مالی» و «تطبیق لوایح و طرزالعمل های داخلی» در موسسه تا کنون به عنوان یکی از بخش‌های شفاف و موفق شناخته می‌شود.


 


Oct. 3, 2020, 11:47 a.m.