دسترسی سریع | English
×

> آمریت نظم لیسه‌ی عالی معرفت

وظایف و صلاحیت ها

آمریت نظم لیسه‌ی عالی معرفت در دو بخش مکتب پسرها و دخترها وجود دارد که هر بخش دارای یک آمر و یک همکار است. در آمریت نظم بخش پسرها آقای «علی شایان» و در بخش آمریت نظم دخترها خانم «فرزانه ستوده» در حال حاضر به عنوان آمران نظم کار می‌کنند.

هم‌چنان گفتنی‌ست که آمریت نظم در لیسه‌ی عالی معرفت از مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های زیر برخوردار اند:

1.      آمریت نظم، از لحاظ ساختاری، یکی از واحدهای زیرمجموعه‌ی معاونت پرورشی لیسه‌ی عالی معرفت بوده و تمام اجراآت و فعالیت‌های خود در زمینه‌ی تأمین نظم، رسیدگی به مسایل انظباطی و آراستگی دانش‌آموزان و ثبت تخلفات آنان را تحت مدیریت و نظارت مستقیم معاونت پرورشی لیسه به پیش می‌برد.

2.      این طرزالعمل که شامل شرح وظایف و صلاحیت‌های آمران نظم لیسه‌ی عالی معرفت است، توسط هیات اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت به تصویب رسیده و هرگونه اصلاح و تعدیل در آن براساس ضرورت‌ها و ایجاب شرایط توسط این هیات صورت میگیرد.

3.      آمران نظم پس از طی مراحل استخدام مطابق احکام مندرج در آیین نامه‌ی منابع بشری موسسه به کار خود آغاز میکنند.

4.      آمران نظم مسئول تأمین نظم، انضباط و آراستگی دانش‌آموزان بوده و از کلیه مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها و امتیازات مندرج در آیین‌نامه‌ی منابع بشری موسسه برخوردار اند.

5.      آمران نظم از اجرئات و فعالیت‌های خود در برابر معاونت پرورشی لیسه عالی معرفت پاسخگو می باشد.

وظایف و صلاحیت‌ها:

1.      التزام به قواعد و مقررات مندرج در آیین‌نامه‌ها و طرزالعمل های کاری و انضباطی موسسه.

2.      رعایت سلسله مراتب اداری در ساختار سازمانی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت.

3.      اشتراک در جلسات منظم بورد پرورشی، محافل عمومی و سیمینارهای که از سوی موسسه به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان برگزار میشود.

4.      تهیه برنامه عمل سالانه‌ی بخش تا نیمه‌ی اول ماه دلو و ارایه آن به معاونت پرورشی و تطبیق پس از تصویب هیات اداری لیسه.

5.      همکاری با مسئولان واحدهای زیرمجموعه در تهیه برنامه عمل سالانه‌ی واحد و نظارت بر تطبیق آن پس از تصویب هیات اداری لیسه.

6.       ثبت تخلفات دانش آموزان در سیستم دیتابیس لیسه مطابق طرزالعمل انضباطی دانش‌آموزان.

(تبصره: ثبت تخلف دانش‌آموزان در سیستم دیتابیس لیسه از مسئولیت های آمر نظم بوده و در صورت ضرورت می تواند این ثبت را توسط کارمندان نظم انجام دهد).

7.      برگزاری جلسات هفته‌وار با سرگروه‌ها و سر تیم‌های هر پایه.

8.      تشکیل پرونده‌های انضباطی برای دانش‌آموزان متخلف و پی‌گرد آن مطابق طرزالعمل انضباطی دانش‌آموزان.

9.      گزارش دهی روزانه و هفته وار از وضعیت نظم و انضباط دانش‌آموزان به معاونت پرورشی.

10.  پیشنهاد نیازمندی های واحد به آمریت اداری و امور دانش آموزان و پی‌گیری مراحل رسیدگی به آن.

11.  نظارت بر استفاده‌ی درست و مؤثر از لوازم و تجهیزات موسسه در واحدهای زیرمجموعه و ایجاد راهکارهای موثر برای کاهش میزان استهلاک و تخریب آنها.

12.  اجرای تصاویب هیات اداری و دستورهای معاونت پرورشی و مدیریت عمومی لیسه.

13.  ثبت منظم صورت جلسات و ارایه‌‌ی آن به معاونت پرورشی در صورت درخواست آن.

14.  اشتراک منظم در جلسات پارلمانی دانش آموزان و ترتیب اثر دادن به نتایج آن.

15.  نظارت روزانه بر وضعیت نظم، آراستگی و امور بهداشتی صنف ها به صورت منظم و گزارش آن به معاونت پرورشی.

16.  رسیدگی به بدرفتاری یا سایر امور انضباطی دانش آموزانی که از طرف معلمان و یا مراجع دیگر معرفی میگردد.

17.  رسیدگی به تأمین نظم برنامه‌ها (برنامه‌ی صبحگاهی، برنامه تکمیلی، مراسم های رسمی و جلسات عمومی اولیا و مربیان و سایر برنامه های داخلی موسسه) به هدایت مستقیم معاونت پرورشی.

18.  تطبیق دستورالعمل برنامه های صبح‌گاهی در زمینه صف نمودن دانش آموزان و تامین نظم و انضباط آنها از ابتدای برنامه تا رسیدن به صنف.

19.  تعیین گروه‌ انضباطات داخلی و بیرونی لیسه به همکاری نگران‌های صنوف و نظارت بر فعالیت‌های آنان.

20.  تطبیق طرزالعمل انضباطی دانش‌آموزان در هنگام ورود به مکتب، ساعات تفریح و زمان خروج دانش اموزان از لیسه.

Oct. 19, 2020, 11:25 a.m.