دسترسی سریع | English
×

> دیپارتمنت اصول‌صنفی ب

دیپارتمنت اصول‌صنفی ب در سال 1395 شامل دیپارتمنت‌های موجود در لیسه‌ی عالی معرفت شد که در حال حاضر خانم «نفیسه رستمی» مسوولیت آمریت آن را به دوش دارد.


در حال حاضر در این دیپارتمنت به تعداد 13 آموزگار شامل‌اند که جهت تحقق اهداف کلان آموزشی در لیسه‌ی عالی معرفت مصروف فعالیت‌اند.


مسوولیت‌هایی که در این دیپارتمنت به صورت کلی دنبال می‌شود، قرار شرح زیر است:


1.      تدریس پایه‌های دوم و سوم؛


2.       ساختن پلان سالانه برای تدریس مضامین مختلف برای این پایه‌ها؛


3.       تهیه و تنظیم چپترهای ریاضی، رسم، خط، دینیات؛


4.      آماده کردن مواد کمک درسی برای این پایه‌ها؛


هم‌چنان در این دیپارتمنت پرورش مهارت‌های چهارگانه زبان آموزی(خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت کردن) آموزش عملیه چهارگانه‌ی ریاضی(جمع ، تفریق، ضرب و تقسیم ) به عنوان هدف کلی دنبال می‌شود.


 


Oct. 20, 2020, 2:24 p.m.