دسترسی سریع | English
×

> بورد آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت

بورد آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت متشکل از آمران دیپارتمنت‌های هشت‌گانه و آمر بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت است که تحت نظر معاونت آموزشی لیسه فعالیت می‌کند.


بورد آموزشی لیسه عالی معرفت در خصوص مسایل مربوط به آموزش، امتحانات و ارزیابی‌های دانش آموزان، سمینارهای معلمان، ارزیابی‌های معلمان، تقدیر و تشویق از همکاران تصمیم گیری می‌کنند.


این بورد در هفته دوبار جلسه می‌گیرند و در خصوص مسایل مربوط به آموزش و پرورش در مکتب و به خصوص در رابطه به فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط به معلمان و دیپارتمنت‌ها بحث و گفتگو می‌کنند و در صورت تشخیص مشکل اقدام به حل آن می‌کنند.


 


Oct. 19, 2020, 11:02 a.m.