دسترسی سریع | English
×

> آمریت امور دانش‌آموزان

آمریت امور دانش‌آموزان، در چوکات لیسه‌ی عالی معرفت در سال 1392 ایجاد شد که از آن زمان تاکنون مسوولیت تهیه و ترتیب جدول‌های اسناد تحصیلی دانش‌آموزان و طی مراحل آن به مراجع مربوطه‌ی دولتی را به عهده دارد. هرچند از زمان تاسیس این بخش تا کنون افراد گوناگونی مسوولیت امور این بخش را به عهده داشتند؛ اما اکنون آقای «داوود دادگر» به عنوان آمر آمریت امور دانش‌آموزان مسوولیت دارد.

این بخش به هدف تسهیل امور اداری دانش‌آموزان فعالیت می‌کند که مهم‌ترین آن تهیه و ترتیب اسناد آموزشی و طی مراحل آن با حوزه‌ی تعلیمی، ریاست معارف شهر کابل و دیگر اداره‌های مربوطه‌ی دولتی است. 

گفتنی‌ست که نظر به تغییرات امور اداری در لیسه‌ی عالی معرفت، آمریت امور دانش‌آموزان، با سر معلمیت بخش پسرها برای دوره‌های متوسطه و لیسه و آمریت سر معلمیت‌های دیگر در زمستان 1398 ادغام شد که در حال حاضر، آقای دادگر هم به عنوان آمر امور دانش‌آموزان، هم به عنوان سر معلم بخش پسران برای دوره‌های متوسطه و لیسه و هم به حیث آمر سرمعلمیت‌های بخش دختران، ابتدایی و اصول صنفی مسوولیت دارد. 

 

 

Oct. 20, 2020, 10:58 a.m.