دسترسی سریع | English
×

> سر معلمیت دوره‌ی متوسطه

سرمعلمیت دوره‌ی متوسطه‌ی بخش دختران و سر معلمیت لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت که در یک‌بخش قرار دارد برای رسیدگی به امور اداری دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه در مکتب دخترها، برای دوره‌ی لیسه و لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت در سال 1385 راه‌اندازی شد. در حال حاضر خانم «مریم صادقی» به عنوان سرمعلم بخش‌ دخترهای دوره‌ی متوسطه و لیسه و لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت مصروف به کار است. برای دوره‌ی متوسطه‌ی بخش پسرها، آقای داوود دادگر به عنوان سر معلم ایفای وظیفه می‌کند. اما باید یادآوری کرد که خانم صادقی و آقای دادگر علاوه بر رسیدگی به امور دانش‌آموزان دختر و پسر برای دوره‌ی متوسطه در بخش مکتب دخترها و پسرها، سر معلمیت دوره‌ی لیسه‌ی بخش دخترها و پسرها را نیز به دوش دارند.


این سر معلمیت‌ها نظارت بر حاضری روزانه و ترقی‌تعلیم تمامی کلاس‌های درسی زیرمجموعه‌ی خود را، به عهده دارد و همراه با آن به تهیه و ترتیب جدول نتایج نهایی دانش‌آموزان، تکمیل اسناد و شمولیت رسمی دانش‌آموزان در کتاب اساس مکتب، صنف‌بندی در اول سال، تهیه و توزیع اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان در چهارنیم‌ماه و سالانه، رسیدگی به دیگر امور اجرایی و مشکلات مراجعین و دانش‌آموزان می‌پردازد.


هم‌چنان سر معلمیت‌های دوره‌ی متوسطه و لیسه مانند سایر بخش‌های دیگر تلاش دارند که تمامی اسناد دانش‌آموزان از جعل و دستخوردگی در امان باشد و در رفع هرگونه مشکلات دانش‌آموزان و مراجعین نهایت هم‌کاری را داشته باشند. 


 


Oct. 20, 2020, 10:35 a.m.