دسترسی سریع | English
×

> سرمعلمیت اصول صنفی

سرمعلمیت اصول صنفی برای رسیدگی به امور دانش‌آموزان در دوره‌ی اصول‌صنفی در سال 1394 ایجاد شد. این سر معلمیت که به صورت مشخص مسوولیت امور دانش‌آموزان در پایه‌های اول، دوم و سوم نظارت از کارکردهای دیپارتمنت‌های اصول‌صنفی الف و اصول‌صنفی ب را به عهده دارد، توسط خانم «عزیزه امیری» اداره می‌شود.


هم‌چنان مسوولیت‌هایی که از سوی اداره‌ی لیسه‌ی عالی معرفت برای این سر معلمیت تعریف شده‌است قرار زیر است:


1.                   تهیه و ترتیب اسناد اداری مربوط به دوره‌ی اصول‌صنفی؛


2.                   تهیه‌ی جدول نتایج، جدول سویه، جدول لیاقت، جدول مشروطی و معذرتی و طی مراحل آن به بخش‌های اداری مربوطه؛


3.                   انجام سه‌پارچه‌های خروجی و ورودی دانش‌آموزان؛


4.                   تهیه و ترتیب جدول جدیدال‌شمولان، درج آن در اساس، تهیه‌ی کارت سوانح به آنها؛


5.                   آماده‌سازی حاضری و ترقی‌تعلیم روزانه‌ی دانش‌آموزان؛


6.                   نظارت و بررسی حاضری و ترقی‌تعلیم روزانه‌ی دانش‌آموزان


7.                   نظارت بر وظایف و عمل‌کرد روزمره‌ی استادان دوره‌ی اصول‌صنفی و نظارت بر کامل کردن اسناد اداری آنها؛


8.                   تطبیق شهرت دانش‌آموزان در دیتابیس، اسناد و حاضری صنف‌ها؛


9.                   انجام امور اداری روزمره‌ی دانش‌آموزان مانند امضای رقعه‌ها، تماس با اولیای دانش‌آموزان و دیگر مواردی‌که مربوط دانش‌آموزان می‌شود.


10.               ترتیب نتایج نهایی دانش‌آموزان و توزیع اطلاع‌نامه‌های دانش‌آموزان


 


Oct. 19, 2020, 4:20 p.m.