دسترسی سریع | English
×

خبرها


بورد ارزشیابی لیسه‌ی عالی معرفت، جهت شناسایی دانش‌آموزانی که مشکل درسی دارند، و در گروه‌های درسی معمولی و ضعیف قرار دارند، با راه‌اندازی امتحان عمومی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بعد از ختم امتحان عمومی، دانش‌آموزانی که نتوانند معیار نمره‌ی درنظر گرفته‌شده را پوره کنند، به کلاس‌های تقویتی معرفی می‌شوند.


به گفته‌ی نادر سعدی، آمر بورد ارزشیابی، اخذ امتحان از میان صنف‌هایی‌که در گروه‌های معمولی و یا ضعیف قرار دارند، آنان را کمک می‌کند تا بتوانند، برای دانش‌آموزانی که مشکل درسی دارند، برنامه‌های تقویتی برگزار کنند. آقای سعدی اضافه می‌کند که دانش‌آموزانی که در پایه‌های معمولی و یا ضعیف قرار دارند، بر اساس امتحانی که از آنان اخذ می‌شود، حداقل باید 50 درصد نمره بگیرند، در غیر آن به تفکیک بورد ارزشیابی، به کلاس‌های تقویتی در معرفت معرفی می‌شوند.


آقای سعدی اضافه کرد که این امتحان با مشوره‌ی بورد آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت راه‌اندازی شده‌است که دانش‌آموزان را کمک می‌کند تا همه‌ی آنان را در سطح عالی درسی برساند. آقای سعدی افزود: یکی از خوبی‌های این امتحان این است که دانش‌آموزان را وادار می‌کند تا درس‌های گذشته را دوباره مرور کنند و برای امتحان آمادگی بگیرند.


گفتنی‌ست که این امتحان‌ها از پایه‌ی چهارم دخترها و پسرها تا پایه‌ی یازدهم دخترها، میان گروه‌ها معمولی و ضعیف دنبال می‌شود و در اخیر دانش‌آموزانی که باید برنامه‌های تقویتی را دنبال کنند، به مرکز ساینس معرفت معرفی می‌شوند.  


حسنی

Oct. 4, 2020