دسترسی سریع | English
×

مقاله‌های استادان

> مقاله‌های استادان > وقت رهایی و بی‌خیالی‌ست

همیشه نه؛ اما گاهی به خصوص در زمان امتحانات و فشارهایی که از هر طرف به شما وارد می‌شود، رها و بی‌خیال باشید. اما فراموش نکنید که این رهایی و بی‌خیالی سپردن خویش به هرچه بر شما آمد، نیست. شما هرچند قبل از این تمرین و تجربه‌ی بی‌خیالی نداشته‌اید، از همین حالا شروع کنید. رها بودن و بی‌خیال شدن کار سختی نیست، فقط باید این خواست شما باشد تا بتوانید برای انتخاب‌های تان اولویت‌بندی کنید. وقتی یکی از خواست‌های شما رها بودن و بی‌خیال شدن باشد، شما از این آدرس به کارهایی‌که اولویت داده‌اید به خوبی و راحتی می‌رسید و آن را انجام می‌دهید. رها بودن و بی‌خیال شدن شما را به چیزی رهنمایی می‌کند که خود تان می‌خواهید.


دوست دارم موضوع را با محکی بر عادت‌هایی که قبل از این داشتیم، بازتر کنم. اکثر وقت‌ها پیش می‌آید که در حین مطالعه کردن، فکر تان به چیزی مصروف می‌شود که متوجه نمی‌شوید از آغاز صفحه تا آخر آن چه خوانده‌اید، بدون این‌که بخواهید از این صفحه جمع‌بندیِ داشته باشید، لب‌خندی مرموزی با خود می‌کنید و به چیزی که اتفاق افتاده‌است تعجب می‌کنید. یا وقتی می‌خواهید بخوابید، فکر تان با مسایلی پر می‌شود که وقتی به ساعت تان نگاه می‌کنید دو یا بیشتر از سه ساعت از وقت خواب تان گذشته‌است. گاهی هم خیلی نزدیک به افراد خانواده، دوستان و هم‌صنفی‌ها قرار دارید، ولی هرچند شما را مخاطب قرار می‌دهد، متوجه صدای او نمی‌شوید. یا حتا دور از جان شما، در سرک راه می‌روید، نا گهان با صدای دل‌خراش هارن موتر متوجه می‌شوید که در وسط سرک قرار دارید.


تمام این‌ها به‌خاطر این‌است که شما در حین انجام دادن یک کار، مصروف و درگیر چیزی دیگر استید. دلیل دوم این است که در حین انجام کاری که به آن مصروفید، با تمام خواست تان وارد آن نشده‌اید. در چنین موقع‌های اول باید خوب آماده‌ی انجام این کار باشید و خود را از هرچه مزاحمی بر این کار است، رها کنید و نسبت به دغ‌دغه‌هایی که جز مزاحم ذهنی بر شما نیست، بی‌خیال شوید. البته فراموش نکنید که در ابتدای سخن گفتم که اولویت‌بندی فراموش تان نشود. به طور نمونه، در زمان امتحانات قرار گرفته‌اید، بدون شک اولویت شما درس خواندن و آمادگی برای امتحانات است.


برای کمک کردن به بی‌خیال شدن و متمرکز شدن روی امتحانات، اولین توصیه‌ی من به شما بازهم رها بودن و بی‌خیال شدن است. وقتی مصروف مرور درس‌های گذشته‌اید، نباید نگرانی بعد از امتحان فرصت بی‌خیال شدن برای آمادگی به مضمون‌های دیگر را از شما بگیرد. وقتی امتحان قبلی گذشت، با تمام ساز و برگش می‌گذرد. هر آن‌چه به‌دست بیاید، حاصل تمرکز قبلیِ شما روی آن بوده‌است؛ پس حالا نوبت تمرکز روی موردهای بعدی‌ست و با تمام توان بی‌خیال مورد گذشته باشید. پس از همین حالا آماده باشید و هر آن‌چه قبلن با آن مواجه بودید، رها کنید و مدتی به خصوص بی‌خیال تحولات و اتفاقاتی باشید که شما نه در نتیجه‌ی آن می‌توانید تغییر ایجاد کنید و نه هم برای شما مهم است. در پهلوی آن‌چه که هرگز درگیر موضوعات نه چندان جدی باشید، تلاش کنید که نتیجه‌ی بازی‌های فوتبال و چند وقت تمرین شما در سالون فوتبال و کلپ و تفریح با دوستان را نیز نادیده بگیرید و حداقل تا بعد از امتحانات رها از درگیری فکری و بی‌خیال آنها باشید.


 احمدعلی حسنی، ۲ قوس ۱۳۹۸

Sept. 15, 2020