دسترسی سریع | English
×

خبرها


شنبه، 11 ثور 1400، نتایج بررسی امتحان‌های سالانه‌ی سال آموزشی 1399 طی جلسه‌ای از سوی معاونت آموزشی و بورد ارزش‌یابی با حضور آموزگاران ارایه شد.

ذبیح‌الله مدبر، معاون آموزشی لیسه‌ی عالی معرفت، مهم‌ترین بررسی‌ها و مقایسه‌های انجام شده از سوی معاونت آموزشی و بورد ارزشیابی (بررسی تعداد کامیاب‌ها و ناکام‌ها، مقایسه‌ی نتایج سال 1399 با سال 1398، بررسی تعداد دانش‌آموزان ناکام مربوط هر معلم، بررسی ناکام‌ها بر اساس پایه‌ها و دیپارتمنت‌ها، بررسی دقت معلمان در تصحیح پارچه‌های دانش‌آموزان و تعداد دانش‌آموزان مستحق بورسیه‌ی شهروندی) را با شرکت‌کنندگان شریک کرد که در یک جمع‌بندی کلی این بررسی موارد زیر را نشان می‌دهد:

1.     بررسی درصدی نمره‌های صنف‌ها: بالاترین درصدی نمره‌های دانش‌آموزان 99.77 و پایین‌ترین درصدی آن 53.4 است.

2.     مقایسه‌ی درصدی نمره‌ها میان صنف‌ها: صنف 12 ج دختران با 96.5 درصد در صدر و یکی از صنف‌های 7 پسران با 53.4 درصد، پایین‌ترین درصدی نمره را در امتحان‌های سال گذشته کسب کردند.

3.     مقایسه میان پایه‌ها: پایه‌های اول با مجموع 95.79 درصد در صدر و پایه‌ها‌ی هفتم در مجموع با 72.15 درصد در آخر جدول قرار دارند.

4.     مقایسه میان دوره‌ها: دوره‌ی اصول صنفی با مجموع 94.59 درصد در صدر و دوره‌ی متوسطه با 74.88 درصد نمره در آخر قرار دارد.

5.     مقایسه‌ی درصدی نمره‌های دختران با پسران: اوسط نمره‌های دختران 83.18 درصد و از پسران 76.91 درصد برآورد شده است.

6.     تعداد دانش‌آموزان ناکام: تعداد مجموعی دانش‌آموزان ناکام بعد از امتحان سالانه در سال آموزشی 1399، 66 تن محاسبه شده‌اند که بیشترین آن‌ها مربوط به پایه‌ی هفتم اند.

7.     مقایسه‌ی درصدی عمومی دانش‌آموزان با سال گذشته: درصدی عمومی دانش‌آموزان در سال 1398 آموزشی 82.47 درصد و در سال 1399 آموزشی 83.67 درصد را نشان می‌دهد.

8.     بررسی مجدد پارچه‌های امتحانی دانش‌آموزان: ارزیابی‌ها توسط اعضای بورد ارزشیابی نشان می‌دهد که، فاطمه یوسفی، معصومه سمیعی، سهیلا حسین‌زاده، مونس نظری، نفیسه رستمی و نجیبه حسنی، به ترتیب بیشترین دقت را در تصحیح پارچه‌های امتحانی به خرج داده‌اند.

هم‌چنان بر اساس طرزالعمل امتحانات و فیصله‌ی هیات اداری موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، دانش‌آموزان دوره‌ی لیسه هر گاه بالاتر از 90 درصد نمره به دست آورند، در بدل هر یک درصد نمره، ۱۰ درصد در فیس مکتب تخفیف دریافت می‌کنند و دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه و ابتدایی هرگاه بالاتر از 90 درصد نمره به دست آورند، در بدل هر یک درصد نمره، 5 درصد در فیس سالانه‌ی شان تخفیف دریافت می‌کنند. مطابق بررسی‌های انجام شده تعداد دانش‌آموزان مستحق بورسیه‌ی تحصیلی معرفت برای سال آموزشی 1400 قرار فهرست زیر است:

1.     بورسیه‌ی 100 درصد 33 نفر(24 دختر و 9 پسر)  

2.     بورسیه‌ی 90 درصد 36 نفر(22 دختر و 14 پسر)

3.     بورسیه‌ی 80 درصد 44 نفر(23 دختر و 21 پسر)

4.     بورسیه‌ی 70 درصد 43 نفر(30 دختر و 13 پسر)

5.     بورسیه‌ی 60 درصد 40 نفر(24 دختر و 16 پسر)

6.     بورسیه‌ی 50 درصد 24 نفر(15 دختر و 9 پسر)

7.     بورسیه‌ی 40 درصد 45 نفر(23 دختر و 22 پسر)

8.     بورسیه‌ی 30 درصد 33 نفر(17 دختر و 16 پسر)

9.     بورسیه‌ی 20 درصد 45 نفر(26 دختر و 19 پسر)

10.   بورسیه‌ی 10 درصد 56 نفر(27 دختر و 29 پسر)

در این جلسه، عزیز رویش، رییس اجرایی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، ضمن جمع‌بندی جلسه از برگزارکنندگان این جلسه سپاس‌گزاری کرد و از آموزگاران خواست به کار تیمی و مساعی مشترک را سرلوحه‌ی فعالیت‌های شان قرار دهد و از آنان خواست که از هر نوع تجزیه در گروه‌های کوچک برحذر باشند. هم‌چنان راضیه محمدی، استاد پرورشی، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و مراحل رشد آن، به نتایج بررسی‌ها نگاه روان‌شناسانه نیز انداخت.

گفتنی‌ست که نتایج هر دور امتحان در لیسه‌ی عالی معرفت بعد از بررسی از سوی بورد ارزش‌یابی توسط معاونت آموزشی ارایه می‌شود و برای شناسایی نقطه‌های ضعف و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسبت نتیجه‌ی بررسی با آمران دیپارتمنت‌ها و آموزگاران شریک می‌شود.

علی مهدوی  

May 2, 2021