دسترسی سریع | English
×

مقاله‌های دانش‌آموزان

> مقاله‌های دانش‌آموزان > آزادی بیان

همگی هر روز می‌گوییم حق آزادی بیان داریم؛ ولی در واقع نداریم. نگاهی به چهار اطراف خود بکنید، اگر دقیق و درست نگاه کردید می‌بینید ما هرروز حق سخن گفتن را از همدیگر می‌گیریم، حتمن فکر می‌کنید چطور؟ اگرنفهمده اید، من برای شما می‌گویم. 

فردی را می‌بینیم که در اصلیت افغان است؛ اما به لهجه‌ی ایرانی حرف می‌زند. در نخستین قدم حرفی را که برای او می‌زنیم، این است که می‌گوییم بی‌فرهنگ و بعد حرف‌های دیگر... 

در ابتدا اگر می‌گوییم حق بیان و حق سخن گفتن داریم پس حق انتخاب این را هم داریم که به کدام لهجه حرف بزنیم یا حرف نزنیم. بعدا زمانی‌که با افرادی دارای لهجه‌ی ایرانی می‌گویید بی فرهنگ، چه این سخن را بزنید و چه نزنید از شما چیزی نه کم می‌شود و نه کدام فایده‌ای به شما می‌رسد. پس بهتر است که به کسی بی‌فرهنگ نگویید؛ چون دیگران حق انتخاب زبان، لهجه و سایر حق های دیگر را دارد. هم‌چنان این را هم فراموش نکنیم که محیط زندگی آدم‌ها تاثیر زیادی روی رفتار و طرز فکر ما می‌کند. 

ریحانه احمدی، صنف هفتم دال دخترها


March 25, 2021