دسترسی سریع | English
×

رویدادها


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، با دریافت جواز رسمی فعالیت در چارچوب نظام آموزشی افغانستان، اولین لیسه‌ی سواد حیاتی در کشور است که فرصت خوبی را برای گسترش سواد و آموزش در جامعه فراهم کرده است. در عین حال، موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت، به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی، با اختصاص مساعدتی ویژه در بودجه‌ی سالیانه‌ی خود به برنامه‌های لیسه‌ی سواد حیاتی، امکان و زمینه‌ی آن را فراهم کرده است تا افرادی که به دلایلی مختلف از دسترسی به آموزش محروم بوده و یا از ادامه‌ی تحصیل باز مانده اند، در مسیر آموزش و یادگیری قرار گیرند و زندگی خود را با تفکر، آگاهی، خلاقیت و نوآوری معنایی بهتر ببخشند. 


در حال حاضر، لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت به تعداد دو صد دانش‌آموز را در صنوف اول تا دهم تحت آموزش دارد. با مساعدت ویژه‌ای که موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت در بودجه‌ی سالیانه‌ی خود در نظر گرفته است، ظرفیت برای جذب دانش‌آموز در لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت بیشتر شده است. به صورت عموم، از هفتاد و پنج تا هشتاد و پنج در صد فیس دانش‌آموزان لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت از طرف صندوق مساعدت تحصیلی معرفت پرداخت می‌شود. علاوه بر آن، دانش‌آموزانی که خواهان مساعدتی ویژه از طرف صندوق باشند، با پر کردن فرم درخواست مساعدت، تا سقف صد در صدی از مساعدت صندوق برخوردار می‌شوند.


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، با شعار «سواد برای همه» و عملی کردن طرح «یک جمع یک مساوی به دو»، از همه‌ی دانش‌آموزان خود خواسته است تا با اشتراک در یک کمپاین وسیع و همگانی، نفر یک نفر دیگر را به شمولیت در مکتب و فراگرفتن سواد تشویق و رهنمایی کند. هر دانش‌آموز لیسه‌ی سواد حیاتی یک چراغ روشن است که با دعوت یک فرد جدید به مکتب، یک چراغ تازه را به خانه و خانواده‌ای در جامعه هدیه می‌کند. علاوه بر آن، هر چراغی که در فاصله‌ی مکتب و خانه به حرکت می‌افتد، تصویر نور و روشنایی را در سراسر مسیر خود حمل می‌کند. به این گونه، جامعه پر از چراغ و نور و روشنایی می‌شود.


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، برای موفقیت برنامه‌ی «سواد برای همه» و طرح «یک جمع یک مساوی به دو»، برنامه‌ی ویژه‌ای را به منظور  تأمین رشد سریع دانش‌آموزان بزرگ‌سال در نظام آموزشی سال 1400 شمسی روی دست گرفته است. بر اساس این برنامه، ارزیابی ماهانه‌ی دوره‌ای به صورت منظم برگزار می‌شود تا با درنظرداشت دریافت‌های ناشی از این ارزیابی، میزان رشد هر دانش‌آموز به شکل ماهوار سنجش شده و زمینه‌های رشد و ارتقای وی در مساعدترین زمان فراهم گردد.


لیسه‌ی سواد حیاتی معرفت، الگوی خوبی برای عام ساختن سواد و آگاهی در جامعه است. برای آموختن، هرگز دیر نیست. هر گامی که در مسیر سواد و آموزش برداشته شود، یک کام‌یابی است. در کمپاین «سواد برای همه» شریک شویم تا کام‌یابی و آینده‌ای درخشان را برای هر فرد، هر خانه و هر خانواده‌ی خود هدیه کنیم.


 

Jan. 7, 2021