دسترسی سریع | English
×

رویدادها


مسابقه‌ی فوتسال به ابتکار مدیریت لیسه‌ی عالی معرفت میان تیم‌های استادان لیسه‌ی عالی معرفت و کارمندان تلویزیون سا برگزار شد. این مسابقه‌ی دوستان به افتخار افتتاح تلویزیون سا و ایجاد آشنایی بیشتر بین کارکنان مکتب و تلویزیون با حضور ریاست اجرایی موسسه، مدیریت‌های چهارگانه‌ی موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و ریاست نشرات تلویزیون و جمعی از کارمندان لیسه‌ی عالی معرفت و تلویزیون سا مسابقه‌ی فوتسال برگزار شد.

در حاشیه‌ی این بازی دوستانه، مسوولان لیسه‌ی عالی معرفت، آغاز به کار تلویزیون سا را نقطه‌ی عطف در میان رسانه‌ها توصیف کرد و روی‌کرد آموزشی و تفریحی تلویزیون سا، امیدی برای ارایه‌ی نگاه موثر آموزشی در جامعه دانستند. 

حسنی


Dec. 30, 2020