دسترسی سریع | English
×

خبرها


رییس نشرات تلویزیون سا، توسط رییس عمومی تلویزیون معرفی شد. آقای رویش، در جمعی از همکاران موسسه‌ی ارتقای ظرفیت مدنی معرفت و همکاران بخش تلویزیون، آقای مجتبا کریمی را به عنوان رییس نشرات تلویزیون سا معرفی کرد.

پیش از این آقای کریمی به عنوان مسوول گرافیک در تلویزیون سا فعالیت می‌کرد؛ اما به گفته‌ی آقای رویش، بنابر ضرورت کاری ایجاب می‌کرد که برای منظم شدن کارهای تلویزیون، رییس نشرات را از میان همکاران فعلی برگزیند. در ادامه آقای رویش اضافه کرد که آقای کریمی بنابر توان‌مندی‌های حرفه‌ای که دارد به عنوان رییس نشرات تلویزیون سا انتخاب شده‌است.

در ادامه آقای نعمت رحیمی، مدیر عمومی تولید، ضمن آرزوی موفقیت برای آقای کریمی، خاطر نشان ساخت که برنامه‌ها بیشتر در بخش تولید ساخته می‌شود، سپس برای نشر به ریاست نشرات تلویزیون سپرده می‌شود.

آقای مهدی عطایی، مدیر عمومی تخنیک، آقای سمیع عطایی، کارگردان برنامه‌های تلویزیونی برای آقای کریمی، مسوولیت جدید را تبریک گفتند و برای وی آرزوی موفقیت کردند.

هم‌چنان آقای کریمی، ضمن سپاس‌گزاری از اعتماد ریاست تلویزیون یادآور شد که با همکاری زیر مجموعه‌های تلویزیون تلاش می‌کند که مسوولیت خود را به صورت درست انجام دهد. 

Oct. 1, 2020